Caritas parafialny

Caritas parafialny

Wspiera osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

Parafia nasza uczestnicy w programie PEAD. Dla szczególnie potrzebujących rodzin rozdawane są produkty żywnościowe. Kilka razy w roku odbieramy z Caritas Diecezjalnej następujące produkty żywnościowe:

– mleko
– płatki
– mąka
– cukier
– dżem
– masło
– kasza
– makaron

Pomoc w ramach programu udzielana jest osobom i rodzinom w szczególności z powodów określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 204 r o pomocy społecznej, tzn.
– ubóstwa
– sieroctwa
– bezdomności
– bezrobocia
– niepełnosprawności
– długotrwałej lub ciężkiej choroby
– przemocy w rodzinie
– potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
– bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
– braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo wychowawcze
– trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
– trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
– alkoholizmu lub narkomanii
– zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
– klęski żywiołowej lub ekologicznej

Więcej informacji o Caritasie w diecezji kaliskiej można znaleźć na stronie: WWW.kalisz.caritas.pl
oraz o Caritasie w Polsce
WWW.caritas.pl

HIPOTERAPIA – to szczególna pomoc dla osób niepełnosprawnych, chorych i z różnymi deficytami zdrowotnymi, którą można otrzymać w naszej parafii.
Pomoc ta jest udzielana bezpłatnie dla wszystkich, którzy zgłoszą się do naszego Ośrodka. Poprzez hipoterapię możemy pomagać wielu osobom i rodzinom. Caritas jako organizacja charytatywna Kościoła Katolickiego podejmuje różne zadania w dziele pomocy ludziom najbardziej potrzebującym. Nasza parafia podejmuje bardzo nietypową pomoc dzieciom niepełnosprawnym właśnie poprzez hipoterapię. Jest to zatem bardzo ważna dziedzina działania Caritasu w naszej parafii.
Więcej informacji o Hipoterapii w naszej parafii można znaleźć można znaleźć w zakładce HIPOTRAPIA.